Работно време: 24/7

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „MAIMUNKI.BG”

Oбщи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между  електронен магазин maimunki.bg ,представляван от фирма "НЕКСТ ПРО СОФТУЕР"ЕООД, булстат 202767991със седалище гр.Пловдив, ул."Борба" 25  наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,
и
от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин  maimunki.bg
Всички цени са с начислено ДДС!
Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин maimunki.bg стоки.
Чл.2. Доставчикът публикува на адрес maimunki.bg:
-          описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация; - продажната цена, с включен ДДС за клиенти на дребно, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка; - информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; - правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите; - периода, за който направеното предложение и цена остават в сила; - минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги; - всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.
Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в maimunki.bg стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – maimunki.bg. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
Чл.4. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез maimunki.bg
Чл.5. Всички цени са в български левове, с включен ДДС . Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.
Чл.6. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по следният начин: наложен платеж, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и куриерските разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. Потребителят не се задължава да заплати разходите за доставка в случаите, в които при извършването на валидни заявки на определен брой стоки и заплащането на цената на заявените стоки, разходите за доставка остават за сметка на Доставчика.
Чл.7. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин maimunki.bg и Потребителя.
Чл.8. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Чл.9. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.10. Доставчикът има право:
-          да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал;
 - да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни. Срокът за съхранение на личните Ви данни е 6 години /2190 дни/ , като данните се съхраняват в упоменатия срок за целите на данъчната и счетоводна отчетност. След изтичане на срока личните Ви данни се заличават.

Чл.11. Доставчикът:
-          полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
- не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
- не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
- доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
- не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
- доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;
- не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
- не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Чл.12. Потребителят се задължава:
-          да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
- да плати цената на заявената от него стока;
- да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
- да получи стоката;
- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
- да не прави достояние на трети лица паролата си и и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
Чл.13. Потребителят има право на:
-          достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
- да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
- да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;
Чл.15. Потребителят се задължава:
-          да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия maimunki.bg  и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
 - да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 - да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 - да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 - да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 - да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 - да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
Чл.16. GDPR Политика за защита на личните данни:
Сайтът  www.maimunki.bg надлежно пази и защитава личните Ви данни, като не предоставя същите на трети лица. Срокът за съхранение на личните Ви данни е 6 години /2190 дни/ , като данните се съхраняват в упоменатия срок за целите на данъчната и счетоводна отчетност. След изтичане на срока личните Ви данни се заличават.
Нашият онлайн магазин е 100% съобразен с GDPR. След по-горе упоменатия срок , личните Ви данни ще се анонимизират /заличат/ от следните екрани:
Направени поръчки; Постоянни и изоставени колички; Списъци с желания ; Оценки и ревюта; Блог коментари ; Анкети. 
Няма да бъдете идентифицирани по никакъв начин в сайта ни след срока за съхранение на личните данни.

Чл.17. Замяна на артикул:
Закупена стока може да бъде заменена в 14-дневен срок  след получаването й. Артикулите не трябва да са с нарушен търговски вид, т.е дрехите/обувките не трябва да са ползвани, изпирани или третирани по какъвто и да било начин. 
Ако замяната е със същия модел артикул,то тя се таксува на цената,която сте заплатили първоначално.
В случай на замяна на стока транспортните разходи са за сметка на купувача според тарифата на куриерската фирма, с която желае да бъде извършена замяната, с изключение на случаите, когато има установен дефект на получената стока. 
За пълна информация относно замяната на артикул,моля прочетете тук: https://maimunki.bg/chesto-zadavani-vprosi 
Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

Maimunki.bg е продавач на стоката и не се обвързва с качеството и надеждността й! Подобни претенции могат да бъдат предявени към производителите.